A Shoppiego rendszer felhasználásával összefüggő adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

 1. A Tájékoztató célja, hatálya

  1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Marquard Media Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett ShoppieGo rendszer adatvédelmi és -kezelési elveit, és a társaság ezzel összefüggő adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
  2. A jelen Tájékoztató a ShoppieGo rendszerben a Felhasználók által megadott vagy a Felhasználókról a rendszer által gyűjtött Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.
  3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.
  4. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a ShoppieGo rendszerben hirdető, ott kupont vagy nyerményt elhelyező vagy abban más módon megjelenő, a Társaságon kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a ShoppieGo rendszerben található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
 2. Fogalom meghatározások

  1. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
  2. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel.
  3. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
  4. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
   A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:
   • Marquard Media Magyarország Kft. (1031 Budapest, Angel Sanz Briz út 13. Graphisoft Park; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-067082; adószáma: 10353835-2-41; a továbbiakban: „Adatkezelő”)
   Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
   Adatkezelő a Honlapok üzemeltetője, és a portfoliójába tartozó magazinok kiadója, amely elsődlegesen médiatartalom-szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon, és a Folyóiratokban elérhető Szolgáltatásokat.
  5. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
  6. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
  7. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
  8. Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
  9. Felhasználó: az a természetes személy, aki a ShoppieGo rendszerben regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.
  10. Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
  11. Kulcs: olyan Virtuális Eszköz, amely szükséges ahhoz, hogy a Felhasználó a Kupont tartalmazó virtuális ládát kinyissa.
  12. Kupon: Üzemeltető által elhelyezett számsor vagy egyéb kódkombináció, melynek letöltésével és bemutatásával a Felhasználó a kupon elhelyezője által működtetett üzletekben kedvezményt vehet igénybe, vagy ajándéktárgyat vehet át.
  13. Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, a ShoppieGo üzemeltetéséhez kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a ShoppieGo rendszerhez, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.
  14. ShoppieGo: az Adatfeldolgozó által kifejlesztett és üzemeltett applikáció alapú, virtuális-kupon megosztó rendszer, amelyben lehetőség nyílik kereskedők részéről közvetlen nyereményeket, vagy kedvezményes kuponokat tartalmazó virtuális ládák, illetve ezeket nyitó kulcsok valós térben történő virtuális elhelyezésére, illetve a Kuponok és Kulcsok Felhasználók közötti közvetlen forgalmazására. Virtuális ládákat, vagy a Kulcsokat a felhasználók ShoppieGo applikáció letöltését követően mobiltelefonjuk használatával valós, térbeli pontokon felvehetik, illetve kinyithatják és az abban található Kupon által biztosított kedvezményt a Kupon kibocsátójánál igénybe vehetik vagy a Kupont a piactéren elcserélhetik.
  15. ShoppieGo rendszer: a ShoppieGo-t és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.
  16. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
  17. Szolgáltatás(ok): a ShoppieGo rendszerben a Felhasználó által igénybe vehető mindenkori szolgáltatások.
  18. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.
  19. Virtuális eszköz vagy Eszköz: a ShoppieGo rendszerében résztvevő kereskedők által elhelyezett, Kupont vagy egyéb nyereményt tartalmazó láda vagy ládát nyitó Kulcs vagy egyéb, ShoppieGo rendszeren keresztül virtuálisan hozzáférhető elem.
 3. A kezelt Személyes adatok köre

  1. Adatkezelő a ShoppieGo-n elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan az alábbi felhasználói adatokat kezeli:
   • név,
   • e-mail cím,
   • telefonszám
   • felhasználói név,
   • felhasználó által feltöltött fénykép,
   • Virtuális Eszköz felvételi helye,
   • a Felhasználó birtokában lévő Virtuális Eszközök kibocsátója,
   • a Felhasználó által elcserélt és megszerzett Virtuális Eszközök.
  2. Ha a Felhasználó saját döntése alapján Külső szolgáltató által üzemeltetett közösségi média-fiókját összeköti ShoppieGo fiókjával, akkor az Adatkezelő a fentiekben hivatkozottakon felül a Felhasználó következő Személyes adatait kezelheti: az érintett Külső szolgáltató által kezelt nyilvános profil adatok, közösségi média fiókban megadott szülőváros, közösségi méda ismerőslista profilnév, profilkép, e-mail cím, közösségi média fiókban megadott lakcím, közösségi média fiókban megadott nem, születésnap.
  3. Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Felhasználó ShoppieGo tevékenységét érintő adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.
 4. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

  1. Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén vagy mobil eszközén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal, felület minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját eszközéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal vagy szolgáltatás működése nem teljes értékű.
  2. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének vagy mobil eszközének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ide tartozik a Felhasználó IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngésző program típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott az oldalra, valamint a látogatás ideje és időtartama. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá.
  3. Az Felhasználótól hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
   Süti típusa
   Adatkezelés jogalapja
   Adatkezelés időtartama
   Kezelt adatkör
   Munkamenet sütik (session)
   Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
   A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
   connect.sid
   Perzisztens cookie
   Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
   5 nap
   Statisztikai cookie-k
   Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
   Google Analytics 180 nap,
   Google Remarketing Tag 180 nap,
   Facebook Pixel 180 nap
 5. Az Adatkezelés célja, jogalapja

  1. Az Adatkezelő által folytatott Adatkezelések célja:
   • a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
   • a Felhasználó ShoppieGo rendszerben folytatott tevékenységének lehetővé tétele,
   • a Felhasználó ShoppieGo rendszerben folytatott tevékenységének felügyelete,
   • Hírlevél, DM tevékenység, és a hozzá tartozó személyes adatok kezelése melyhez Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat
   • Társaság ShoppieGo rendszeren keresztül elérhető Szolgáltatások nyújtásának biztosítása
   • a Felhasználó számára küldendő hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
   • egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
   • statisztikák, elemzések készítése;
   • közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
   • Felhasználó által generált tartalmak (a ShoppieGo rendszer „piac” és „üzenet” funkciójában) közzétételéhez tárhely biztosítása;
   • az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
   • a Felhasználók jogainak védelme;
   • Felhasználó által beterjesztett panasz kezelése a GDPR, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. alapján
   • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése
   • az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése.

   A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Társaság felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

   Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat.

   Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.
  2. Amennyiben az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Amennyiben az Adatkezelés során a Felhasználók adatainak a továbbítására kerül sor, úgy a tájékoztatás kiterjed erre a tényre. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  3. Az Adatkezelő a Felhasználó által a ShoppieGo rendszerbe történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.
  4. A különböző szolgáltatások igénybevétele esetén az Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, valamint a Felhasználó által létrehozott szerződés megkötése illetve teljesítése, valamint a Szabályzat 1.3 pontjában hivatkozott jogszabályokban foglalt rendelkezések. A Felhasználó a ShoppieGo rendszerbe történő regisztrációval vagy Szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció és/vagy a Szolgáltatás igénybe vétele során megadott Személyes adatait Adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.
  5. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
  6. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.
   Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy
   • a megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak és a valóságnak megfelelnek,
   • a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
   E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a ShoppieGo használata során bármilyen módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
  7. Adatkezelő a termékeinek továbbfejlesztése, a Szolgáltatások értékelése, javítása és bővítése céljából az általa kezelt adatokkal összefüggésben kutatásokat végezhet, illetve azokról anonim statisztikákat készíthet (továbbiakban: Kutatási tevékenység). A Kutatási tevékenység során Adatkezelő az adatokat csak anonim módon használja fel, azokból az egyedi Felhasználó személye nem azonosítható. A Kutatási tevékenység során keletkező, anonim kutatási eredményeket Adatkezelő jogosult a Szolgáltatások fejlesztése, illetve új Szolgáltatások bevezetése, céljából felhasználni, illetve az anonim kutatási eredményeket harmadik személyek számára értékesíteni. Felhasználó az ilyen célból történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.
  8. Az adatkezelések jogalapjai:
   • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
   • Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

    „A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.”

   • A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint.

    6:22. § [Elévülés]
    (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
    (2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
    (3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
    (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

 6. Az Adatkezelés elvei, módja

  1. Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.
  2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
  3. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
  4. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
  5. Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
  6. Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.
  7. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

   A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

   Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.
  8. Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
  9. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  10. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezel minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.
  11. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzattal összefüggő Adatkezelés körében nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
 7. Az Adatkezelések időtartama

  1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolják.
  2. A Felhasználó által a ShoppieGo rendszerbe történő regisztráció során megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a ShoppieGo rendszerből – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.
  3. A Felhasználó által megadott Személyes adatok addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában a Szolgáltatást nem tudja majd igénybe venni.
  4. Marketing célból, továbbá közvetlen üzletszerzésre megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését.
  5. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
  6. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó a ShoppieGo leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.
  7. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.
  8. A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik, a VI. pontban rögzített alapelvek tiszteletben tartásával.
 8. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

  1. A Felhasználó kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

   Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, vagy az alábbi felületen adatvedelem.marquardmedia.hu a felhasználói fiókjában küldött üzenetben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

   A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
  2. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

   Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
  3. Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

   A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

   A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

   Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.
  4. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

   A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

   A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  5. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.
  6. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen ha
   (i) a Személyes adatok kezelése nem kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
   (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy
   (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.
   Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.
 9. Adatfeldolgozás

  1. Az Adatkezelők tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban a 9.6. pontban nevesített Adatfeldolgozókat veszik igénybe.
  2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.
  3. Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.
  4. A Társaság a Kutatási tevékenysége során az adatok feldolgozásához, elemzéséhez és kiértékeléséhez adatfeldolgozót vehet igénybe.
  5. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.
  6. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók:
   • Google Analytics
   • customer.io
   • Amplitude
 10. Külső szolgáltatók

  Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan az alábbi Külső Szolgáltatókat veszi igénybe:

  1. Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók
  2. Ezen Külső Szolgáltatók az alábbi adatokhoz történő hozzáféréssel biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.
   • Az első megnyitás időpontja
   • A térképen megjelenő helyjelölő betöltése.
   • A kupon megjelenése,
   • A kupon begyűjtése
   • A Felasználónál lévő kupon adatlapjának megtekintése
   • Kattintás a jelölőre a Felhasználó részéről
   • Utolsó aktivitás időpontja
   • Saját kupon adatlap Felhasználó általi megtekintése
   • Kuponkód felfedése Felhasználó részéről
   • Átkattintás a weboldalra Felhasználó részéről
   • Elküldött értesítés
   • App adatainak törlése
   • Az applikáció törlése
   • Vásárlások
   • A felhasználó érdeklőési köre
   • Felhasználó tartóztkodási helye ország, város szinten
   • Létrehozás dátuma Felhasználó részéről
   • Felasználó E-mail címe
   • Felhasználó belépési azonosítója
   • Felhasználó által a használt eszköz
   • Utoljára használt eszköz
   • Leiratkozás a Szolgáltatásról
  3. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.
  4. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
  5. Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók az alábbiak:
 11. Adattovábbítás lehetősége

  1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
  2. Az Adatkezelő jogosult a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett engedélye esetén, az engedélyben megjelölt Személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az engedélyben megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók.
  3. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.
 12. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

  1. Az Adatkezelő1 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót – a Felhasználó értesítése mellett – egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
  2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók további beleegyezésének kikérésére nincs szükség.
 13. Jogérvényesítési lehetőségek

  1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, az adatvedelem@marquardmedia.hu e-mail címen vagy adatvedelem.marquardmedia.hu felületen.
  2. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat
  3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.