Hu En Pl De
POLITYKA PRYWATNOŚCI
REGULAMIN

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ SHOPPIEGO

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsza polityka (dalej: „Polityka”) określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych
   w aplikacji mobilnej ShoppieGo (dalej: „Aplikacja”), której administratorem jest spółka Marquard Media Magyarország Kft. z siedzibą w Budapeszcie (adres 1031 Budapest, Záhony u. 7)zarejestrowana przez sąd rejestrowy w Budapeszcie pod numerem 01-09-067082; numer podatkowy 10353835-2-41 (dalej: „Administrator”).
  2. Administratorem danych osobowych użytkowników Aplikacji (dalej: „Użytkownicy”) jest Administrator - spółka Marquard Media Magyarország Kft. z siedzibą w Budapeszcie (adres 1031 Budapest, Záhony u. 7) zarejestrowana przez sąd rejestrowy w Budapeszcie pod numerem 01-09-067082; numer podatkowy 10353835-2-41.
 2. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH W APLIKACJI

  1. Aplikacja przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
   • Dane podawane przez Użytkownika podczas rejestracji w Aplikacji: adres email, nick (domyślnie generowany z adresu email), hasło, nazwa konta na portalu Facebook, zdjęcie/avatar Facebook (w przypadku rejestracji za pomocą konta Facebook).
   • Dane zbierane automatycznie przez aplikację: lokalizacja urządzenia, informacje o zebranych skrzynkach i kluczach w Aplikacji, informacja o zrealizowanych rabatach, informacja
    o transakcjach w Markecie.
   • Dane dodawane przez Użytkowników w trakcie korzystania z Aplikacji: nick (zmiana z domyślnego nicka), znajomi w Markecie, preferencje w zakresie pożądanych kategorii produktów i usług oraz płeć i wiek (od momentu, gdy w ustawieniach konta Aplikacji pojawią się te kategorie danych), zdjęcie/avatar. (w ustawieniach Aplikacji).
  2. Dane zbierane przez Aplikację, służą następującym celom:
   • Adres email - służy do rejestracji i logowania do Aplikacji, a także wygenerowaniu domyślnego nicka Użytkownika. Na adres email Użytkownika będą ponadto przesyłane informacje
    o zmianach zasad świadczenia usług poprzez Aplikację, nowościach w Aplikacji, wiadomości zawierające prośby o wyrażenie przez Użytkownika dodatkowych zgód niezbędnych do pełnego korzystania z funkcjonalności Aplikacji, wiadomości dotyczące procedury zamiany hasła w Aplikacji, usunięcia konta w Aplikacji a także powiadomienia email z Ofertami (o ile Użytkownik wyrazi odrębną zgodę).
   • Nick - służy identyfikacji Użytkownika przez Aplikację, a także oznaczaniu Użytkownika Markecie oraz pomaga w tworzeniu anonimowych statystyk korzystania z Aplikacji przez Administratora, a także wykrywaniu błędów w funkcjonowaniu Aplikacji.
   • Informacja o lokalizacji urządzenia jest niezbędna do działania podstawowych funkcji Aplikacji, w tym w szczególności w celu wskazywania Użytkownikowi lokalizacji kluczy i Skrzynek, w celu umożliwienia zebrania klucza lub skrzynki, w celu poinformowania o najbliższych punktach sprzedaży, w których można zrealizować zniżkę. Informacja o lokalizacji jest również wykorzystywana w celu tworzenia anonimowych statystyk przez Administratora, a także w celu tworzenia personalizowanych Ofert w Aplikacji (w tym tworzenia grup Użytkowników, do których zostanie skierowana określona oferta lub reklama) – przy czym Administrator nie zachowuje historycznych informacji o lokalizacji urządzenia (ewentualne personalizowane Oferty mogą być tworzone wyłącznie w oparciu o bieżącą lokalizację urządzenia).
   • nformacje o: zebranych skrzynkach i kluczach w Aplikacji, o zrealizowanych rabatach,
    o transakcjach na giełdzie użytkowników – są przetwarzane na potrzeby przedstawiania Użytkownikowi spersonalizowanych ofert (adekwatnych do dotychczasowego korzystania
    z Aplikacji, w tym do tworzenia grup Użytkowników, do których zostanie skierowana określona oferta lub reklama) oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk przez Administratora.
   • Preferencje wskazywane przez Użytkownika w ustawieniach Aplikacji oraz płeć i wiek (od momentu, gdy w ustawieniach konta Aplikacji pojawią się te kategorie danych) - są przetwarzane na potrzeby przedstawiania Użytkownikowi spersonalizowanych ofert (adekwatnych do wskazanych preferencji w Aplikacji), w tym tworzenia grup Użytkowników, do których zostanie skierowana określona oferta lub reklama oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk przez Administratora.
   • Lista przyjaciół w Markecie – służy ułatwieniu Użytkownikom przeprowadzania transakcji wymiany na giełdzie kuponów.
   • Zdjęcie profilowe pobrane z konta na portalu Facebook – służy oznaczaniu Użytkownika
    w Markecie.
  3. Poprzez ustawienia Aplikacji Użytkownik może zmienić następujące kategorie danych: nick, płeć, wiek (od momentu, gdy w ustawieniach konta Aplikacji pojawią się kategorie danych płeć i wiek), preferencje zakupowe, zdjęcie, lista przyjaciół w Markecie. Pozostałe kategorie danych nie ulegają zmianie (ich korekta wymaga założenia nowego konta w Aplikacji),
  4. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się połączyć konto w Aplikacji z kontami w mediach społecznościowych, Aplikacja będzie również przetwarzać dane niezbędne do zalogowania do Aplikacji za pomocą konta społecznościowego, przy czym Administrator nie pobiera informacji o haśle do konta na portalu społecznościowym.
 3. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w ramach wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą Użytkownik zawiera z Administratorem, rejestrując konto w Aplikacji – art. 6 ust. 1 lit. B Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).
  2. Istotą usługi świadczonej na podstawie Umowy zawartej przez Użytkownika jest przekazywanie informacji reklamowych dotyczących partnerów zamieszczających oferty w Aplikacji (dalej: „Partnerzy”) co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
  3. Dane Użytkownika są przetwarzane także w ramach uzasadnionego interesu Administratora, który polega na:
   • sporządzaniu na podstawie danych Użytkownika anonimowych statystyk oraz identyfikacji błędów w działaniu Aplikacji – w celu zapewnienia jej prawidłowego działania i usprawniania jej funkcjonalności, a także w celu marketingu produktów i usług Administratora oraz
   • wykrywaniu nadużyć przy korzystaniu z Aplikacji i przy realizacji zniżek oraz wykrywaniu innych działań Użytkowników niezgodnych z Regulaminem Aplikacji.
   • podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. F RODO
  4. Aplikacja może również umożliwiać złożenie dodatkowych zgód na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora lub inne podmioty. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania będzie udzielona zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. A RODO).
 4. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator nie weryfikuje prawdziwości danych osobowych podanych przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik podał dane osób trzecich podczas rejestracji lub korzystania z Aplikacji, wyrządzając szkodę, Administrator będzie uprawniony do żądania stosownego odszkodowania od Użytkownika. Jeżeli działania takie będą stanowić czyn zabroniony, Administrator może przekazać informacje
   o Użytkowniku właściwym organom publicznym.
  2. Aplikacja jest dedykowana osobom, które ukończyły 16 rok życia. Dane osób w młodszym wieku nie są przetwarzane przez Aplikację.
  3. Lokalizowanie urządzenia Użytkownika jest niezbędnym elementem korzystania z Aplikacji i ma miejsce także, gdy Aplikacja działa w tle. Zakończenie lokalizowania jest możliwe wyłącznie poprzez deinstalację Aplikacji lub wylogowanie się z Aplikacji.
  4. Administrator nie przechowuje, nie kontroluje ani nie weryfikuje treści konwersacji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami w ramach udostępnionych funkcjonalności Aplikacji.
  5. Aplikacja korzysta z kamery urządzenia Użytkownika, aby zapewnić działanie podstawowych funkcji Aplikacji (zbieranie skrzynek i kluczy). Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych za pomocą kamery urządzenia Użytkownika. W szczególności obraz kamery nie jest w jakikolwiek sposób udostępniany lub przechowywany przez Administratora lub jakiekolwiek inne podmioty.
  6. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych niezbędnych do rejestracji konta w Aplikacji jest niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem i korzystania z Aplikacji.
  7. Dane osobowe Użytkowników są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Jeżeli niniejsza Polityka lub regulamin Aplikacji, nie stanowią wyraźnie inaczej, Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom.
  2. Partnerom mogą być udostępniane zanonimizowane informacje o Użytkownikach w formie przykładów lub zbiorczych statystyk. Partnerom mogą być udostępniane dane osobowe Użytkowników wyłącznie w przypadku, gdy z treści zamieszczonej w Aplikacji wyraźnie wynika, że realizacja zniżki Partnera jest uwarunkowana podaniem Partnerowi określonych danych identyfikacyjnych. W takim wypadku Partner staje się odrębnym administratorem danych osobowych Użytkownika.
  3. Administrator może udostępnić dane osobowe na podstawie zarządzenia wydanego przez sąd, policję lub ze względu na uprawnienie innych podmiotów wynikające z przepisów prawa.
  4. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników następującym kategoriom swoich podwykonawców:
   • Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 142A - w celu zarządzania Aplikacją na terytorium RP,
   • Partnerzy, z których Ofert może korzystać Użytkownik (zakres danych niezbędny do weryfikacji Użytkownika w punkcie sprzedaży Partnera przy realizacji zniżki) – przy czym Partnerzy są
    w takim wypadku odrębnymi administratorami danych osobowych Użytkownika.
   • Google LLC (z siedzibą w USA, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA) w zakresie świadczenia przez ten podmiot Google Cloud Service - przechowywanie danych w chmurze obliczeniowej na zlecenie Administratora, również poza terytorium UE)
  5. Dane są przetwarzane przez Google LLC na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (Google LLC zadeklarowało stosowanie wymogów wynikających z Tarczy Prywatności). Ponadto, Google LLC zadeklarowało zastosowanie tzw. „standardowych klauzul umownych” dostępnych pod adresem: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause
 6. Dane zbierane przez Aplikację, służą następującym celom:

  1. Jeżeli niniejsza Polityka lub Regulamin Aplikacji wyraźnie nie stanowią inaczej, dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie przez czas obowiązywania umowy pomiędzy Użytkownikiem oraz Administratorem (tj. od momentu rejestracji w Aplikacji do momentu usunięcia konta w Aplikacji). Czas przetwarzania poszczególnych danych osobowych może być krótszy -
   w przypadku wygaśnięcia ważności pliku cookie zbierającego dane Użytkownika lub
   w przypadku usunięcia danych lub modyfikacji ustawień w Aplikacji samodzielnie przez Użytkownika.
  2. Deinstalacja Aplikacji z urządzenia nie powoduje usunięcia konta Użytkownika w Aplikacji. Deinstalacja Aplikacji lub wylogowanie się z Aplikacji powoduje, że dalsze dane o Użytkowniku nie są dalej zbierane.
  3. Usunięcie konta jest możliwe poprzez wybór opcji usunięcia konta w ustawieniach Aplikacji Usunięcie konta w Aplikacji powoduje usunięcie lub bezpowrotne zanonimizowanie wszystkich danych osobowych dotyczących Użytkownika.
  4. Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem – usunąć konto i dane osobowe Użytkownika w przypadkach wskazanych w Regulaminie Aplikacji. W przypadku konieczności modyfikacji lub usunięcia danych Użytkownika przez Administratora na podstawie niniejszej Polityki, Regulaminu Aplikacji lub przepisów prawa, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkownika w formie wiadomości email podany podczas rejestracji konta w Aplikacji.
  5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane dłużej niż wynika to z punktów poprzedzających, jeżeli będzie do konieczne ze względu na reklamację lub roszczenie zgłoszone przez Użytkownika (do czasu rozstrzygnięcia sprawy), ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa lub zarządzenie wydane przez sąd, policję lub inne uprawnione podmioty
 7. Dane zbierane przez Aplikację, służą następującym celom:

  1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
   • uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
   • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekomplenych danych osobowych,
   • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
   • złożenia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
   • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika) – przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody,
   • przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
   • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
  2. Jeżeli wykonania praw określonych w pkt 1 nie zapewniają funkcjonalności Aplikacji, niniejsza Polityka lub Regulamin Aplikacji, Użytkownik może złożyć wniosek, pytanie lub żądanie związane
   z przetwarzaniem jego danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres email: shoppiego@marquard.pl lub adres korespondencyjny Marquard Media Polska Sp. z o.o. (02-305 Warszawa) Al. Jerozolimskie 142A, z dopiskiem: ShoppieGo.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki w przypadku zmiany sposobu funkcjonowania Aplikacji mającej wpływ na zakres i sposób przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także w przypadku zmiany przepisów prawa lub otrzymania decyzji lub orzeczenia, które wymuszać będą taką zmianę.
  2. Administrator dołoży starań, aby poinformować o zmianie treści Polityki z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana treści Polityki zostanie obwieszczona poprzez stosowny komunikat w Aplikacji lub wysłanie wiadomości na adresy email Użytkowników.
  3. Jeżeli zmiana Polityki nie będzie dotyczyć praw lub obowiązków już zarejestrowanych Użytkowników
   i Administratora lub jeżeli zmiana nie będzie wymuszać szerszego zakresu lub celu przetwarzania danych osobowych niż pierwotnie ogłoszony w Polityce – nowa treść Polityki nie wymaga potwierdzenia przez Użytkownika. W pozostałych przypadkach zmiana Polityki wymaga potwierdzenia przez Użytkownika (w sposób wskazany w powiadomieniu). W razie braku takiego potwierdzenia, Administrator może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy na korzystanie z Aplikacji z Użytkownikiem wraz z wejściem w życie takiej zmiany (zgodnie z informacją zamieszczoną w powiadomieniu o zmianie Polityki), co nie nastąpi wcześniej niż na 7 dni od przesłania Użytkownikowi powiadomienia.
  4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Aplikacji oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Niniejsza Polityka obejmuje funkcjonowanie Aplikacji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualne korzystanie z Aplikacji poza granicami RP może odbywać się na odrębnie zaakceptowanych zasadach. W przypadku, gdy niniejsza Polityka będzie miała zastosowanie zagranicą, jej postanowienia nie wyłączają prawa Użytkownika do skorzystania z uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lokalnego (zagranicznego).
  6. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 9 października 2019 r.

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ SHOPPIEGO

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania i korzystania z aplikacji mobilnej ShopieGO (dalej: „Aplikacja”).
  2. Administratorem Aplikacji jest spółka Marquard Media Magyarország Kft. z siedzibą w Budapeszcie (adres 1031 Budapest, Záhony u. 7) zarejestrowana przez sąd rejestrowy w Budapeszcie pod numerem 01-09-067082; numer podatkowy 10353835-2-41 (dalej: „Administrator”).
  3. Administrator świadczy za pośrednictwem Aplikacji użytkownikom Aplikacji (dalej: „Użytkownicy”) usługi rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. INSTALACJA APLIKACJI I REJESTRACJA KONTA

  1. Użytkownikami Aplikacji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły co najmniej 16 rok życia, działające jako konsumenci w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
  2. Aplikacja jest możliwa do pobrania w App Store (urządzenia z systemem operacyjnym iOS) oraz w Google Play (urządzenia z systemem operacyjnym Android).
  3. Prawidłowe działanie Aplikacji wymaga spełnienia przez urządzenie Użytkownika następujących minimalnych wymagań:
   • System operacyjny: Android wersja 6.0 ( lub późniejsza), iOS wersja 10 ( lub późniejsza).
   • Wolne miejsce na dysku do 40 MB,
   • Dostęp do sieci Internet,
   • Obsługiwana i uruchomiona na urządzeniu funkcja lokalizacji urządzenia (poprzez technologię GPS),
   • Sprawna kamera w urządzeniu.
  4. Prawidłowe i kompleksowe funkcjonowanie Aplikacji wymaga wyrażenia poprzez system operacyjny urządzenia zgody na dostęp Aplikacji do: kamery, GPS oraz zgody na wysyłanie powiadomień.
  5. Uruchomienie Aplikacji wymaga rejestracji konta w Aplikacji, podczas której należy:
   • Podać następujące dane: adres email, hasło.
   • Wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Aplikacji.
  6. Rejestracja konta w Aplikacji jest możliwa również za pomocą konta w serwisie społecznościowym Facebook. W takim przypadku rejestracja wymaga podania danych logowania do konta Facebook (przy czym Administrator nie przechowuje hasła do konta w serwisie Facebook Użytkownika). Wraz
   z rejestracją za pomocą konta Facebook Administrator otrzymuje od Facebook informację o adresie email Użytkownika, a także pobiera zdjęcie profilowe, które Użytkownik może usunąć lub zmienić
   w ustawieniach Aplikacji.
  7. Po dokonaniu rejestracji, Administrator wyśle Użytkownikowi bezzwłocznie wiadomość email z potwierdzeniem rejestracji konta w Aplikacji.
  8. Podczas kolejnego uruchamiania Aplikacji następuje automatyczne zalogowanie do konta Użytkownika, chyba że Użytkownik wyloguje się z Aplikacji lub odinstaluje Aplikację. Ponowne zalogowanie się wymaga podania hasła wskazanego podczas rejestracji. W razie, gdy Użytkownik zapomni hasła, jego odzyskanie możliwe jest po wyborze opcji przypomnienia hasła w Aplikacji. Odzyskanie hasła następuje za pomocą adresu email wskazanego podczas rejestracji.
  9. Konto Użytkownika jest zakładane na czas nieokreślony i może zostać usunięte na zasadach określonych w pkt VI Regulaminu. Rejestracja konta oznacza zawarcie z Administratorem umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną.
  10. Użytkownik powinien wskazać podczas rejestracji w Aplikacji prawidłowy, własny adres email. Po dokonaniu rejestracji adres email nie może ulec zmianie. Zmianie nie może ulec również konto Użytkownika na portalu Facebook, za pomocą którego nastąpiła rejestracja.
  11. Administrator nie weryfikuje danych wskazywanych przez Użytkownika. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy zamieszczone przez niego w Aplikacji dane naruszałyby prawa osób trzecich lub przepisy prawa.
 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administrator za pośrednictwem Aplikacji świadczy Użytkownikom usługi polegające na przedstawianiu ofert partnerów Administratora (dalej: „Partnerzy”), które mają postać zniżek, rabatów i innych ofert promocyjnych (dalej: „Oferty”).
  2. Oferty Partnerów są przedstawiane w Aplikacji jako skrzynki (dalej: „Skrzynki”) możliwe do zebrania przez Użytkownika na dostępnej w Aplikacji mapie. Mapa przedstawia faktyczne geograficzne położenie urządzenia Użytkownika (w oparciu o lokalizację urządzenia), a także znajdujące się w pobliżu Skrzynki.
  3. Użytkownik otwiera Skrzynkę i otrzymuje możliwość skorzystania z opisanej w niej Oferty poprzez podejście do lokalizacji, w której znajduje się Skrzynka (odległość maks. 25 metrów) oraz skorzystanie
   z funkcjonalności kamery w Aplikacji. Za pomocą Aplikacji Użytkownik może wybrać opcję nawigacji
   w stronę wybranej Skrzynki. Usługa ta jest świadczona przez operatorów systemu operacyjnego (Apple, Google), a Administrator nie gwarantuje poprawności jej działania (w szczególności w zakres aktualności map), nie sprawuje kontroli, ani nie zbiera informacji o położeniu Użytkownika podczas korzystania
   z funkcji nawigacji. Przed skorzystaniem z funkcji nawigacji Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami świadczenia tej usługi, ogłoszonymi przez usługodawców (Apple, Google).
  4. Skrzynki są dostępne w Aplikacji przez określony czas (wskazany w opisie Skrzynki). Otwarcie niektórych Skrzynek może wymagać klucza. O zasadach zdobycia klucza do skrzynki Administrator informować będzie w Aplikacji. Zebrane przez Użytkownika Skrzynki oraz klucze przez okres ich ważności są przechowywane w Aplikacji w zakładce „Zniżka”.
  5. Administrator może zamieszczać inne wirtualne przedmioty w Aplikacji (oprócz Skrzynek i kluczy),
   w których zamieszczone będą lub które umożliwiać będą skorzystanie z Oferty. Zasady działania tych przedmiotów zostaną szczegółowo opisane w Aplikacji. W Aplikacji możliwość skorzystania z Oferty może być przedstawiona w sposób inny niż poprzez zbieranie Skrzynek. W szczególności niektóre Oferty, klucze i Skrzynki mogą zostać udostępnione w Aplikacji bez konieczności ich zebrania na mapie.
  6. Jeżeli co innego wyraźnie nie wynika z treści Oferty, Administrator nie jest usługodawcą ani sprzedawcą (ani jakimkolwiek pośrednikiem) w stosunku do towarów i usług wskazanych w Ofercie. Administrator zamieszcza jedynie w Aplikacji oferty Partnerów i umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z treścią Ofert. Szczegóły dotyczące Oferty mogą znajdować się również na stronach internetowych Partnera, do których odsyłać będzie Oferta.
  7. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa Partner zastrzega, że nie odpowiada za niemożność realizacji Oferty lub utrudnienia w jej realizacji, a także odmienność opisu Oferty w Aplikacji od rzeczywistej oferty handlowej Partnera. Zastrzeżenia i roszczenia w tym zakresie należy składać bezpośrednio do Partnera.
  8. W razie pytań lub zastrzeżeń do treści Oferty aktualnie zamieszczonej w Aplikacji, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez adres email shoppiego@marquard.pl. W razie konieczności, Administrator przekieruje wiadomość z Użytkownikiem do zamieszczającego Ofertę Partnera.
  9. Aplikacja wysyła Użytkownikom powiadomienia o pojawiających się w Aplikacji Ofertach (tzw. powiadomienia Push) oraz wiadomości prywatne na konto w Aplikacji). Powiadomienia Push mogą zostać wyłączone w ustawieniach Aplikacji. Użytkownik może ograniczyć rodzaj otrzymywanych powiadomień - poprzez wskazanie swoich preferencji zakupowych w ustawieniach Aplikacji. Informacje o Ofertach mogą być wysyłane również na adres email wskazany przez Użytkownika, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z biuletynu Ofert email poprzez skorzystanie z linka zamieszczonego w każdej wiadomości.
  10. Aplikacja zawiera Oferty, których wyświetlenie lub z których korzystanie może wymagać spełnienia określonych warunków, w tym:
   • znajdowanie się w określonej odległości od miejsca na mapie, w którym znajduje się Skrzynka lub do miejsca, w którym można skorzystać z Oferty,
   • zaznaczenie odpowiedniej preferencji zakupowej w ustawieniach Aplikacji (lub podanie innych dodatkowych danych w ustawieniach Aplikacji),
   • odpowiedni dotychczasowy rodzaj i ilość zebranych Skrzynek lub wykorzystanych Ofert w Aplikacji (historia zakupów).
  11. Administrator Użytkownikom Aplikacji wysyła powiadomienia email dotyczące zmian zasad świadczenia usług poprzez Aplikację, nowościach w Aplikacji, zawierające prośby o wyrażenie przez Użytkownika dodatkowych zgód niezbędnych do pełnego korzystania z funkcjonalności Aplikacji, dotyczące procedury zamiany hasła w Aplikacji, usunięcia konta w Aplikacji a także powiadomienia email z Ofertami (o ile Użytkownik wyrazi odrębną zgodę).
  12. Aplikacja zawiera funkcjonalność umożliwiającą wymianę pomiędzy Użytkownikami niektórych Skrzynek (informacja o możliwości wymiany Skrzynki znajduje się w jej opisie) tzw. „Market”. Wymiana odbywa się zgodnie z następującymi regułami:
   • Użytkownik może złożyć ofertę wymiany Skrzynki poprzez zaznaczenie przycisku „+” w polu „Oferta”, a będzie można ją wycofać, poprzez zaznaczenie przycisku „-” w zakładce Oferta wymiany Skrzynki,
   • Oferty wymiany będą widoczne dla innych Użytkowników w zakładce „Market”,
   • Użytkownik, wskazując Skrzynkę, którą pragnie otrzymać, udostępnia jej posiadaczowi listę własnych Skrzynek, które mogą podlegać wymianie. Użytkownicy tacy mogą przeprowadzić rozmowę poprzez czat w Aplikacji.
   • Użytkownicy, którzy dokonali wymiany Skrzynek, mogą dodać się do znajomych, co ułatwia wymiany i umożliwia wysyłanie prywatnych do wiadomości.
   • Administrator nie kontroluje transakcji wymiany ani nie moderuje i nie utrwala rozmów prowadzonych przez Użytkowników na czacie. Administrator nie udostępnia Użytkownikom informacji o innych Użytkownikach (poza nickiem widocznym w Aplikacji podczas wymiany oraz ewentualnym zdjęciem/awatarem Użytkownika).
  13. Administrator informuje, że w celu skorzystania z Ofert może być konieczna weryfikacja Użytkownika przez Partnera. Weryfikacja może polegać w szczególności na okazaniu urządzenia z włączoną Aplikacją, podaniu lub okazaniu kodu znajdującego się w Ofercie. W przypadku niektórych Ofert dane do weryfikacji Użytkownika będą przekazywane Partnerowi przez Administratora, o czym Administrator uprzedzi w Aplikacji lub w treści Skrzynki.
  14. Administrator informuje, że Aplikacja funkcjonuje także poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej –
   z zastrzeżeniem następujących zasad:
   • Korzystanie z Aplikacji poza terytorium RP może wymagać udzielenia odrębnych zgód, w tym akceptacji odrębnych Regulaminów,
   • Skrzynki (i Oferty) zebrane w jednym kraju obowiązują w innym kraju wyłącznie w przypadku, gdy Oferta wyraźnie tak stanowi,
   • Klucze z określonego kraju otwierają wyłącznie Skrzynki z tego samego kraju, chyba że Oferta wyraźnie stanowi inaczej,
   • Informacja o krajach, w których funkcjonuje Aplikacja oraz o szczegółowych zasadach dotyczących działania Aplikacji w poszczególnych krajach zawarta jest na stronie internetowej www. shoppiego.pl
  15. Użytkownicy są zobowiązani do stosowania się do norm prawnych kraju, w którym korzystają z Aplikacji. Administrator nie gwarantuje, że funkcjonowanie Aplikacji zagranicą będzie zgodne z przepisami obowiązującego tam prawa.
 4. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UŻYTKOWNIKÓW

  1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z przepisami prawa, Regulaminem, a także innymi zasadami ogłoszonymi przez Administratora w Aplikacji.
  2. Zabronione jest wprowadzanie do Aplikacji treści bezprawnych, naruszających prawa osób trzecich, wulgarnych, prowokacyjnych lub powodujących dyskomfort innych Użytkowników. Dotyczy to także treści o charakterze politycznym, religijnym, przedstawiających skrajne światopoglądy, nieodpowiednich dla osób niepełnoletnich, treści reklamujących inne podmioty niż Administrator i Partnerzy a także podszywania się pod inne osoby w Aplikacji.
  3. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji wyłącznie do celów prywatnych. Niedozwolone jest korzystanie z Aplikacji w celu prowadzenia działalności komercyjnej, bez wyraźnej zgody Administratora.
  4. Poza wyjątkami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa, Administrator wyłącza możliwość wykorzystania Aplikacji (bez jego uprzedniej, wyraźnej zgody) w jakikolwiek inny sposób niż wskazany
   w niniejszym Regulaminie. Dotyczy to również elementów Aplikacji takich jak grafika, multimedia, teksty, mechanizmy informatyczne i bazy danych zawarte w Aplikacji oraz wszelkie dane i informacje pochodzące od Partnerów.
  5. Niedozwolone jest zakładanie w Aplikacji wielu kont przez jednego Użytkownika, wpływanie na sposób funkcjonowania Aplikacji poprzez modyfikację jej kodu źródłowego, synchronizowanie Aplikacji
   z urządzeniami i oprogramowaniem, pozwalającymi na automatyczne lub półautomatyczne korzystanie z funkcji Aplikacji (w tym pozwalających na fałszowanie danych o lokalizacji urządzenia).
  6. Użytkownicy są zobowiązani do stosowania się do wytycznych i ograniczeń wskazanych w treści Oferty, którą pozyskali za pomocą Aplikacji.
  7. Użytkownicy są zobowiązani do etycznego i kulturalnego zachowania się podczas korzystania z funkcji wymiany z innymi Użytkownikami, w tym stosowania kulturalnego słownictwa i nieskładania nieprawdziwych deklaracji i obietnic.
  8. Nie jest dozwolone udostępnianie Aplikacji innym osobom.
  9. Użytkownicy, zbierając Skrzynki i klucze oraz korzystając z Ofert, powinni zachowywać się w sposób zgodny z przepisami prawa oraz z poszanowaniem praw osób trzecich. Umiejscowienie wirtualnych przedmiotów na mapie lub sugerowane przez Aplikację trasy dotarcia do przedmiotu mogą okazać się nieaktualne lub niewłaściwie. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do wszelkich powszechnych zasad bezpieczeństwa, a także do obowiązku poszanowania cudzej własności – bez względu na informacje pochodzące z Aplikacji. Oznacza to w szczególności, że Użytkownik powinien powstrzymać się od próby zebrania wirtualnego przedmiotu, jeżeli oznaczałoby to narażenie na niebezpieczeństwo siebie lub innej osoby, wtargniecie na prywatny teren bez zezwolenia właściciela lub naruszenie zasad ruchu drogowego lub innych prawnych zakazów i norm etycznych. Administrator nie odpowiada za takie zachowania Użytkownika.
  10. Korzystanie z Aplikacji przez osobę niepełnoletnią powinno się odbywać pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
  11. W razie uzyskania informacji o którymkolwiek z powyższych naruszeń, Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownika lub zawiesić je na określony czas. Administrator, zawieszając konto, może wysłać do Użytkownika wiadomość email z żądaniem złożenia wyjaśnień lub zaprzestaniem działań, które naruszają Regulamin. Naruszenie postanowień Regulaminu może również uniemożliwić wykorzystanie zebranej przez Użytkownika zniżki.
  12. W przypadku naruszenia praw przez jakąkolwiek funkcję lub Użytkownika Aplikacji, osoba pokrzywdzona może skontaktować się z Administratorem poprzez adres email shoppiego@marquard.pl
 5. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

  1. Administrator zapewnia funkcjonowanie Aplikacji przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technologicznych. Administrator podejmie starania, aby informować o przerwach z min. 24-godzinnym wyprzedzeniem. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek błędne funkcjonowanie Aplikacji wynikające z przyczyn dotyczących urządzenia Użytkownika lub sieci telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.
  2. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne. Ewentualne odpłatne funkcjonalności w Aplikacji będą regulowane odrębnymi Regulaminem. Użytkownik pokrywa samodzielnie koszty transferu danych w związanego
   z działaniem Aplikacji, zgodnie z obowiązującym go cennikiem usług telekomunikacyjnych.
  3. Administrator jest zobowiązany do udostepnienia Użytkownikowi niniejszego Regulaminu podczas rejestracji Konta w Aplikacji. Regulamin jest możliwy do pobrania przez Użytkowania w każdym czasie na stronie internetowej: www. shoppiego.pl/privacy
 6. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

  1. Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy na korzystanie z Aplikacji poprzez usunięcie konta
   w Aplikacji. Konto można usunąć poprzez wybór opcji usunięcia konta w ustawieniach Aplikacji. Odinstalowanie Aplikacji nie powoduje automatycznego usunięcia konta w Aplikacji.
  2. Usunięcie konta powoduje usunięcie wszelkich danych osobowych Użytkownika, a także bezpowrotne usunięcie informacji o posiadanych wirtualnych przedmiotach w Aplikacji (w tym Skrzynkach i kluczach).
  3. Administrator ma prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadkach wskazanych w pkt IV Regulaminu, a także w przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu funkcjonowania Aplikacji. O usunięciu konta Administrator poinformuje w formie email na adres podany podczas rejestracji konta w Aplikacji.
  4. Administrator poinformuje o ewentualnym zakończeniu funkcjonowania Aplikacji z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli będzie to uzasadnione okolicznościami, Administrator w powiadomieniu o zakończeniu funkcjonowania Aplikacji wprowadzi specjalne zasady dla osób, które skorzystały z odpłatnych funkcji Aplikacji - w celu przekazania im rekompensaty lub umożliwienia im wykorzystania opłaconego wcześniej świadczenia.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany funkcjonalności Aplikacji oraz Regulaminu ze względu na rozwój Aplikacji lub podjęcie decyzji o zmianie modelu funkcjonowania Aplikacji, a także w przypadku zmiany przepisów prawa lub otrzymania decyzji lub orzeczenia, które wymuszać będą taką zmianę.
  6. Administrator dołoży starań, aby poinformować o zmianie treści Regulaminu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana treści Regulaminu zostanie obwieszczona poprzez stosowny komunikat
   w Aplikacji lub wysłanie wiadomości na adresy email Użytkowników.
  7. Jeżeli zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyć praw lub obowiązków już zarejestrowanych Użytkowników i Administratora (lub sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkownika) - nowa treść Regulaminu nie wymaga potwierdzenia przez Użytkownika. W pozostałych przypadkach zmiana Regulaminu wymaga potwierdzenia przez Użytkownika (w sposób wskazany w powiadomieniu). W razie braku takiego potwierdzenia, Administrator może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy na korzystanie z Aplikacji z Użytkownikiem wraz z wejściem w życie takiej zmiany (zgodnie z informacją zamieszczoną w powiadomieniu o zmianie Regulaminu), co nie nastąpi wcześniej niż na 7 dni od przesłania Użytkownikowi powiadomienia.
  8. Administrator może ogłosić inne zasady zmiany funkcjonalności Aplikacji i Regulaminu Aplikacji dla osób, które skorzystały z odpłatnej funkcji Aplikacji
 7. REKLAMACJE

  1. Reklamacje, uwagi i pytania związane z funkcjonowaniem Aplikacji powinny być wysyłane w formie email na adres: shoppiego@marquard.pl
  2. Reklamacja powinna zawierać adres email Użytkownika (za pomocą którego zarejestrowano konto
   w Aplikacji) a także dokładny opis i przyczyny reklamacji.
  3. Administrator odeśle odpowiedź na reklamację wiadomością zwrotną, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  4. Nierozpatrzenie lub negatywne rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia Użytkownika prawa do dochodzenia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Kwestie związane z przetwarzaniem danych i prywatnością Użytkowników reguluje Polityka Prywatności dostępna stronie internetowej: www.shoppiego.pl/privacy
  2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie w stosunku do Użytkowników instalujących
   i korzystających z Aplikacji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Spory wynikające
   z umowy na korzystanie Aplikacji będą rozstrzygane przez sądy powszechne, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów polskiego prawa.
  3. W przypadku korzystania z Aplikacji zagranicą zastosowanie mają postanowienia ust. 2 powyżej, o ile nie stanowi inaczej odrębny regulamin zaakceptowany przez Użytkownika. Postanowienia ust. 2 powyżej nie wyłączają prawa Użytkownika do skorzystania z uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lokalnego (zagranicznego).
  4. Niniejszym Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 października 2019 r.